books

فایل word تحقیق دوغ كره در تهیه نوشیدنیهای تخمیری

ی فرآیند كره زنی است كه به دو صورت شیرین و ترش وجود دارد كه از نظر ارزش غذایی و تركیب شیمیایی، واجد كلیه مواد جامد شیر به استثناء چربی می باشد.دراین تحقیق سعی برآن است كه از دوغ كره، در تهیه نوشیدنیهای تخمیری استفاده گردد بنابر تحقیقات دانشمندان و محققین كشورهای پیشرفته، خصوصاً در دهه اخیر مبنی بر خواص غذایی و بویژه خصوصیات دارویی فراوانی كه این فرآورده دارد و با توجه به اینكه تاكنون این فرآورده در صنایع لبنی ایران جایگاهی نداشته و در بین اكثریت مردم ایران ناشناخته می باشد و از طرفی به لحاظ وابستگی صنایع نوشابه سازی ایرا

فایل word مقاله بررسي عوامل اجتماعي موثر بر مشارکت زنان در سازمانهاي غيردولتي ( NGOS) در شهر تبريز