books

فایل word مقاله شناسايي عوامل مؤثر بر توسعه(پرورش) اسلامي ايراني منابع انساني در بخش دولتي با نگاه آينده‌پژوهي

ه رشد و پیشرفت منابع انسانی در هر سازمانی حایز اهمیت است در این مقاله تلاش شده است عوامل مؤثر بر پیشرفت منابع انسانی در راستای سیاست‌های کلی نظام اداری با نگاه آینده‌پژوهی مورد شناسایی قرار گیرد. جامعه آماری این پژوهش سازمانهای دولتی است؛ با توجه به تعداد زیاد اعضای هر یک از جامعه‌های آماری پژوهش، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است و تعداد نمونه مورد نیاز 174 نفر برآورد گردید. در این پژوهش برای بررسی و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس استفاده

فایل word مقاله سازماندهي دانش از ديدگاه حوزه عمومي هابرماس

نقش سازماندهی دانش به عنوان یک حوزه مطالعاتی در جامعه و رابطه آن با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. در پژوهش حاضر از نظریه حوزه عمومی هابرماس یکی از نظریه‌های مطرح علوم اجتماعی استفاده شده است تا مشخص گردد که سازماندهی اسناد و مدارک تابعی از ساختارهای اجتماعی هستند، از آن تاثیر می­گیرند و خود نیز می­تواند بر ساختارهای ساماندهی اجتماعی تاثیرگزار باشند. روش: پژوهش از نوع کتابخانه­ای و روش انجام آن تحلیل کیفی است. یافته­ ها: نتایج پژوهش نشان داد سازماندهی دانش یک فعالیت اجتماعی است که