books

فایل word تحقیق بررسی جامعه شناختی حادثه كوی دانشگاه تهران

رش ها:زمانیكه عده ای بر می آشوبند و موضوعی را مورد شورش خود كرده، دست به اقدامات مختلف خشونت آمیز می زنند به فاصله های كوتاه اما متفاوت نیروی انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی شهر به محل حادثه میروند و تمام مساعی خود را بكار می گیرند تا آتش آشوب و فتنه را به طرق مسالمت آمیز و در صورت عدم كارآیی چنین شیوه هایی، با توسل به هر طریق ممكن، كنترل و نهایتا خاموش كنند. بنابراین امكان اندازه گیری دقیق متغیرهای مربوط به علل و عوامل پیدایش حادثه توسط مامورین بسیار ناچیز است و تنها طریقی كه باقی می ماند پرس و جو از اهالی محل، ناظرین واقعه و یا

فایل word مقاله شيخ‌الرئيس و مساله حرکت جوهري

به بررسی دغدغه‌های شیخ‌الرئیس در مساله حرکت جوهری پرداخته است. او در عین اینکه به واسطه شبهه بقای موضوع بر نفی حرکت جوهری پای می‌فشارد، از یکسو نتوانسته است برای برخی از حرکات عرضی موضوعی بیابد و از سوی دیگر در برخی از مسائل اظهار نظرهایی کرده است که جز با قبول حرکت جوهری قابل توجیه نیست. یکی از نمونه‌ها نفی حرکت بالذات و بالعرض در مقولات عرضی از نفس ناطقه و قبول استکمال آن است.